Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn

498 Lượt xem

Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn

Chế độ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Điều kiện và chế độ được hưởng

Điều kiện để nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt đủ hai tiêu chuẩn ở Khoản 2 Điều 2 thông tư 08/2013 và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

quy định tăng lương trước thời hạn

Khoản 2 Điều 2 quy định hai tiêu chuẩn như sau:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn

Dựa vào tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, việc chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

quy định tăng lương trước thời hạn

Căn cứ quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  đã đến tổi nghỉ hưu hoặc đã nhận được thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ hai tiêu chuẩn quy định thì sẽ được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 thông tư 08/2013.

Hi vọng, với những chia sẻ về điều kiện để được nâng lương trước thời hạn sẽ hữu ích cho bạn.